Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-08-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
  • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Dorota Tobiasz,
  • adres e-mail - kontakt@pm170.elodz.edu.pl,
  • numer telefonu - 426864653,
  • adres do korespondencji - Przedszkole Miejskie nr 170, ul. Ks. J. Popiełuszki 13 A, 94 - 052 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku przedszkola znajduje się od strony ulicy Ks. J.  Popiełuszki. Możliwe jest wejście bramą lub furtką, która dodatkowo wyposażona jest w metalową zasuwę, mniej więcej na wysokości 160cm.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik wzdłuż frontowej części budynku (około 20 metrów) gdzie znajdują się 3 schodki prowadzące do wejścia. Wchodząc do budynku trzeba przejść przez dwoje drzwi. Pierwsze zewnętrzne są otwarte w godzinach pracy placówki.  Drugie wewnętrzne zamykane są w godzinach od 9:00 do 14:45. W tych godzinach rodzice bądź interesanci korzystają z dzwonka znajdującego się po prawej stronie, przy pierwszych drzwiach zewnętrznych na wysokości 150 cm. Ze względów bezpieczeństwa drzwi wewnętrzne wyposażone są w dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne uruchamiane przyciskiem znajdującym się po prawej stronie drzwi na wysokości ok 180 cm, który jednocześnie uruchamia sygnał dźwiękowy. Po usłyszeniu sygnału należy otworzyć drzwi.

Budynek posiada trzy kondygnacje. Sale przedszkolne znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy osobowej.

Budynek przedszkola nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym nie ma pochylni, platform oraz informacji głosowych. Nie ma również toalety dla osób niepełnosprawnych.

Od strony wejścia bocznego znajduje się parking dla pracowników przedszkola, do którego prowadzi prosta droga od furtki wzdłuż frontowej ściany budynku. Nie ma na nim wyznaczonego miejsca (koperty) dla pojazdów osób niepełnosprawnych, ale ze względu na dużą powierzchnię jest możliwe parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma możliwości skorzystania  tłumaczenia języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.