Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025 odbywa przy pomocy systemu elektronicznego

 1. Informacje ogólne

W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział dzieci urodzone w latach 2018– 2021 oraz dzieci z rocznika 2017, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2024 r.) na wolne miejsca.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2024 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.

 1. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 200 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r., zmienionej uchwałą nr LXXXIX/2729/29 Rady Miejskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
  wyboru – 64 punkty,
 2. co najmniej jeden z rodziców dziecka rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Mieście Łodzi – 32 punkty,
 3. dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 2077) lub dziecko, u którego lekarskie badania kwalifikacyjne dają podstawy do odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego– 16 punktów.
 4. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 punktów,
 5. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
 6. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 126.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

 

29 lipca 2024 r. o godz. 08:00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź oraz instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  do 2 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, oraz
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z 1 ust. 1 pkt. 1,3,4,5 i 6 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r., zmienionej uchwałą nr LXXXIX/2729/29 Rady Miejskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów;
 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub oświadczenie zawierające numer aktywnego pakietu Mieszkańca na Karcie Łodzianina jako potwierdzenie spełniania kryterium o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r., zmienionej uchwałą nr LXXXIX/2729/29 Rady Miejskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2017 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach: korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji oraz może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 3. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
 4. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
 5. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

16 sierpnia 2024 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Dodatkowo informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto
w systemie elektronicznej rekrutacji lub rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
od 19 sierpnia od godz. 15:00 do 21 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00 zobowiązani są do elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacji.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

26 sierpnia 2024 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata, a także datę ich podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki. Dodatkowo informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (wniosek, załączniki i oświadczenia potwierdzające kryteria) i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w terminie 26-30 sierpnia 2024 r.

 W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Wnioski należy kierować na adres e-mail danej placówki;
 2. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji należy kierować na adres
 e-mail danej placówki;

 1. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 • Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz do przedszkola integracyjnego, oddziału integracyjnego, przedszkola specjalnego, oddziału specjalnego biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

W sytuacji, kiedy dziecko jest w trakcie badań w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego, rodzic/prawny opiekun, w trackie postępowania rekrutacyjnego powinien dostarczyć zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzające ten fakt. Odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć do danej placówki w późniejszym terminie.

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do placówek  przedszkolnych w godzinach ich pracy za pośrednictwem adresu e-mail.

Adres strony internetowej dla rodziców:https://nabor.pcss.pl/lodz

 REKRUTACJA NA OKRES WAKACYJNY LIPIEC - SIERPIEŃ 2024

Szanowni Państwo

Zapis dziecka na dyżur wakacyjny ma formę elektronicznego naboru. Rodzice, którzy potrzebują zapisać dziecko do wybranego przedszkola i na wybrany czas logują się na stronie www.nabor.pcss.pl/lodz w sekcji nabór wakacyjny wypełniają elektronicznie wniosek, który należy wydrukować, podpisać i podłączyć jako załącznik do systemu elektronicznego naboru. 

I. Zasady ogólne

 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  prowadzonych przez miasto Łódź.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z przy pomocy systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, można wskazać 3 przedszkola.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli z innych dzielnic.

II. Dostęp do systemu zapisów

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, którzy posiadają konto w systemie rekrutacyjnym PCSS do przedszkoli korzystają z dotychczasowego loginu i hasła.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, którzy nie posiadają aktywnego konta korzystają z zakładki "Wypełnij wniosek”.
 3. Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie: uzupełniają dane dziecka, wskazują przedszkola w kolejności od najbardziej preferowanego, w każdym z wybranych turnusów, następnie zapisują wniosek w systemie i  pobierają  (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu załączają skan wniosku.

III. Kwalifikacja, potwierdzanie woli przyjęcia

 1. Kolejność przyjęć ustali system zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, system bierze pod uwagę przede wszystkim: wnioski dotyczące rodzeństw, miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów  oraz przedszkolu, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Zostanie również przesłana rodzicom / prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest potwierdzenie w systemie woli przyjęcia, w każdym przedszkolu, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.
 5. Brak potwierdzenia woli przycięcia dziecka do przedszkola w terminie określonym harmonogramem oznacza rezygnację z miejsca.
 6. Rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do dostarczenia wydrukowanego (pdf) i podpisanego wniosku zapisu na dyżur wakacyjny do każdego przedszkola, w którym została potwierdzona wola przyjęcia dziecka w danym turnusie oraz podpisania informacji o korzystaniu z usług przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczynającym dany turnus.
 7. Nie wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w pkt.6 jest traktowane jako rezygnacja z miejsca.
 8. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach. Zapisy na wolne miejsca prowadzone będą bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli.
 9. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które w roku szkolnym nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź a są zainteresowani zapisem dziecka na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole, mogą skorzystać z zapisów tylko w sytuacji, gdy po zakończeniu rekrutacji podstawowej zapisów na okres wakacji dane przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, po uprzednim wypisaniu się z przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż JST.

IV. Etapy rekrutacji na dyżur wakacyjny:

15 -31.05.2024 r. do godz. 15:00 - Złożenie wniosku zapisu na opiekę wakacyjną

12.06.2024 r. godz. 15:00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12-18.06.2024 r. do godz. 15:00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie elektronicznych zapisów na opiekę wakacyjną

21.06.2024 r. godz. 15:00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 24.06.2024 r. - Dostarczenie do przedszkoli dokumentów

 KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 170 W ŁODZI Z DNIA
26  marca 2024 R.
O LICZBIE WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi informuje, że postępowanie rekrutacyjne do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 będzie prowadzone na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 2 kwietnia  do 24 maja 2024 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi: 36

Podstawa prawna:

Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz. U. z 2023 r. poz. 900,1672,2005)

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 89 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

 

Dorota Tobiasz

Łódź, dn. 26.03.2024 r.Szanowni Państwo!

Informuję, że w związku z rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 od 11 marca do 22 marca 2024 roku będą mogli Państwo w systemie elektronicznym wypełnić Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dotyczy to dzieci z roczników 2018, 2019 i 2020.

Adres strony internetowej dla rodziców: nabor.pcss.pl/lodz

Instrukcja wypełnienia deklaracji.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zarządzenie Nr 152/2024 Prezydenta Miasta Łódź z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łódź (plik *pdf)

 

Uchwała NR LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów (plik *pdf)