Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Administrator

Przedszkole Miejskie nr 170, Łódź, ul. Popiełuszki 13a, telefon 426864653, e-mail kontakt@pm170.elodz.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Miksa, email: iod.pm170@cuwo.lodz.pl 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dzieci (plik *pdf, 128kb)


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi

Poniższe informacje zamieszczane są w celu przekazania informacji, w jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe, jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego jaki nakłada na Administratora danych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych ustala w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe oraz odpowiada za to, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, zawartą umową i w bezpieczny sposób.

Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi jest administratorem danych osobowych:

 • pracowników, współpracowników oraz kandydatów do pracy
 • uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych
 • osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
 • wizerunku osób zarejestrowanych przez kamery monitoringu
 • osób które kontaktowały się z Przedszkolem pisząc na adres do korespondencji lub za pośrednictwem adresu e-mail
 • osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@pm170.elodz.edu.pl lub na adres siedziby administratora: Przedszkole Miejskie nr 170, ul. Ks. J. Popiełuszki 13 A, 94-052 Łódź.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę, która w szczególności:

 • monitoruje przestrzeganie przepisów RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych,
 • współpracuje z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem pisząc na adres e-mail: iod@pm170.elodz.edu.pl lub listownie pisząc na adres siedziby Administratora.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe odpowiednio w celu:

 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,na podstawie art 6 ust 1 lit c lub art 9 ust 2 lit g RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na szkole oraz w związku z ważnym interesem publicznym. Przepisy stanowiące podstawę prawną znajdują się przede wszystkim w ustawie Prawo oświatowe oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji - w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • podejmowania akcji edukacyjnych przez administratora oraz w celu promocji osiągnięć
  i pozytywnego wizerunku Przedszkola,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
 • prowadzenia procesu rekrutacji pracownika, zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, czyli wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO w szczególnym przypadku na podstawie zgody osoby której dane dotyczą. Przepisy stanowiące podstawę prawną przetwarzania to przede wszystkim Kodeks pracy, Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • zawarcia i realizacji umówna podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców lub opiekunów prawnych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO, czyli kiedy przetwarzanie danych jest realizowane w interesie publicznym. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego.
 • przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 oraz innych chorób zakaźnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO, czyli gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych w tym zapobiegania i monitorowania rozprzestrzeniania epidemii oraz ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi ustawa - o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Odbiorcy danych osobowych

W związku z funkcjonowaniem Przedszkola Administrator przekazuje dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców takim jak:

 • organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją oraz realizację jej celów (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, usług dziennika elektronicznego, firmom kurierskim lub pocztowym),
 • podmiotom sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora,
 • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • Dostawcom usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej.

Czas przez jaki dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217).

Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres edukacji  na terenie placówki następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego.

Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu ich usunięcia przez Administratora lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka przetwarzane będą przez czas określony na upoważnieniu.

Informacje o prawach osób, których dane dotyczą
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacje o prawie cofnięcia zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Przedszkole nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.